ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ

พัฒนาการจังหวัดเลย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

กรมการพัฒนาชุมชน

.

OTOP

OTOP นวัตวิถี

กองทุนพัฒนาเด็ก

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กิจกรรมวันสำคัญ

ความก้าวหน้าในสายงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

จิตอาสา

ตัวอย่างแบบประเมิน มชช.__ไฟล์ PDF

ตัวอย่างแบบประเมิน มชช.__ไฟล์ WORD

ประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาชุมชนใสสะอาด

ศจพ.

ศอช.

สตรี

สวัสดิการ

สอ.พช.

สารสนเทศงาน พช.

หนังสือสั่งการ

หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน OTOP นวัตวิถี 2561

เอกสาร จปฐ. รายงานการจัดการชุมชน

เอกสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เอกสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เอกสารการเงิน

เอกสารศูนย์เรียนรู้ชุมชุน

เอกสารสถาบันการจัดการชุมชน

เอกสารอื่นๆ

โคก หนอง นา พช.