ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ

พัฒนาการจังหวัดเลย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

กรมการพัฒนาชุมชน

.

เอกสารการเงิน

โคก หนอง นา พช.

คู่มือมาตรฐานงานชุมชน (มชช.)

ตัวอย่างแบบประเมิน มชช.__ไฟล์ PDF

ตัวอย่างแบบประเมิน มชช.__ไฟล์ WORD

ศอช.

ศจพ.

สารสนเทศงาน พช.

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมวันสำคัญ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สอ.พช.

จิตอาสา

ประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

สตรี

สวัสดิการ

กองทุนพัฒนาเด็ก

ความก้าวหน้าในสายงาน

หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เอกสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เอกสารศูนย์เรียนรู้ชุมชุน

เอกสารอื่นๆ

เอกสาร จปฐ. รายงานการจัดการชุมชน

OTOP

หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน OTOP นวัตวิถี 2561

งบการเงิน

OTOP นวัตวิถี

พัฒนาชุมชนใสสะอาด