เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

และชุมชนพึ่งตนเองได้

ภายในปี

2565

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเลย

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มกราคม 2565 / 15.03 น.

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามงานนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเลย วันที่ 13 มกราคม 2565

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามงานนโยบายสำคัญข [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

19 กันยายน 2564 / 19.16 น.

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว6595 ลงวันที่ ​14 กันยายน 2564​ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรประจำการ รุ่นที่ 118

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว6595 ลงวันที่ ​14 กันยายน 2564​ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรประจำการ รุ่นที่ 118

ดาวน์โหลด

07 กันยายน 2564 / 19.20 น.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว6345 ลงวันที่ ​6 กันยายน 2564​ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดเก็บข้อมมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว6345 ลงวันที่ ​6 กันยายน 2564​ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดเก็บข้อมมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564

ดาวน์โหลด

27 สิงหาคม 2564 / 14.14 น.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว6084 ลงวันที่ ​25 สิงหาคม 2564​ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว6084 ลงวันที่ ​25 สิงหาคม 2564​ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564)

ดาวน์โหลด

18 พฤศจิกายน 2564 / 10.35 น.

หนังสือ ด่วนที่สุด  ที่​ ลย​ 0019.2/ว8160 ลงวันที่ ​18 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง เกณฑ์การคักเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว8160 ลงวันที่ ​18 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง เกณฑ์การคักเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล

ดาวน์โหลด

16 พฤศจิกายน 2564 / 10.34 น.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17936 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อำเภอภูหลวง)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17936 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อำเภอภูหลวง)

ดาวน์โหลด

16 พฤศจิกายน 2564 / 10.33 น.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17914 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (อำเภอด่านซ้าย)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17914 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อำเภอด่านซ้าย)

ดาวน์โหลด

16 พฤศจิกายน 2564 / 10.32 น.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17913 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อำเภอหนองหิน)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17913 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อำเภอหนองหิน)

ดาวน์โหลด

16 พฤศจิกายน 2564 / 10.29 น.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17915 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17915 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลิงค์แบนเนอร์