ดาวน์โหลด
14 มกราคม 2565 / 15.36 น.
หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.4/ว9 ลงวันที่ ​14 มกราคม 2565​ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.4/ว9 ลงวันที่ ​14 มกราคม 2565​ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด
13 มกราคม 2565 / 09.51 น.
หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.2/ว30 ลงวันที่ ​13 มกราคม 2565​ เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.2/ว30 ลงวันที่ ​13 มกราคม 2565​ เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)