หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/508 ลงวันที่16 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอมอบหมายเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2565

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/508 ลงวันที่16 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอมอบหมายเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2565

23 มิถุนายน 2565 /

10:00 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด  ที่​ ลย​ 0019.1/ว8008 ลงวันที่ ​11 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการพัมนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/ว8008 ลงวันที่ ​11 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการพัมนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

14 พฤศจิกายน 2564 /

17:36 น. /

ดาวน์โหลด