หนังสือ   ที่​ ลย​ 0019.3/ว83 ลงวันที่20 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตรการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.3/ว83 ลงวันที่20 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตรการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

23 มิถุนายน 2565 /

10:05 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/508 ลงวันที่16 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอมอบหมายเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2565

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/508 ลงวันที่16 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอมอบหมายเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2565

23 มิถุนายน 2565 /

10:00 น. /

ดาวน์โหลด