ดาวน์โหลด
12 พฤศจิกายน 2564 / 09.32 น.
หนังสือ ด่วนที่สุด  ที่​ ลย​ 0019.1/ว8008 ลงวันที่ ​11 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการพัมนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/ว8008 ลงวันที่ ​11 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการพัมนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP