ดาวน์โหลด
18 พฤศจิกายน 2564 / 10.35 น.
หนังสือ ด่วนที่สุด  ที่​ ลย​ 0019.2/ว8160 ลงวันที่ ​18 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง เกณฑ์การคักเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว8160 ลงวันที่ ​18 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง เกณฑ์การคักเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล

ดาวน์โหลด
16 พฤศจิกายน 2564 / 10.34 น.
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17936 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อำเภอภูหลวง)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17936 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อำเภอภูหลวง)

ดาวน์โหลด
16 พฤศจิกายน 2564 / 10.33 น.
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17914 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (อำเภอด่านซ้าย)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17914 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อำเภอด่านซ้าย)

ดาวน์โหลด
16 พฤศจิกายน 2564 / 10.32 น.
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17913 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อำเภอหนองหิน)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17913 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อำเภอหนองหิน)

ดาวน์โหลด
16 พฤศจิกายน 2564 / 10.29 น.
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17915 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/17915 ลงวันที่ ​15 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง อนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในที่ดินภายใต้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ดาวน์โหลด
14 พฤศจิกายน 2564 / 17.31 น.
หนังสือ ด่วน ที่​ ลย​ 0019.2/17557 ลงวันที่ ​8 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

หนังสือ ด่วน ที่​ ลย​ 0019.2/17557 ลงวันที่ ​8 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด
08 พฤศจิกายน 2564 / 13.49 น.
หนังสือ ด่วน ที่​ ลย​ 0019.2/17557 ลงวันที่ ​8 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

หนังสือ ด่วน ที่​ ลย​ 0019.2/17557 ลงวันที่ ​8 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

ดาวน์โหลด
29 ตุลาคม 2564 / 22.47 น.
งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว7667 ลงวันที่ ​29 ตุลาคม 2564​ เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว7667 ลงวันที่ ​29 ตุลาคม 2564​ เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”