หนังสือ ที่ ด่วนที่สุด ลย 0019.3/ว6630 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโม เดล

หนังสือ ที่ ด่วนที่สุด ลย 0019.3/ว6630 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโม เดล

21 ตุลาคม 2565 /

09:29 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว768 ลงวันที่ ​1 กุมภาพันธ์ 2565​ เรื่อง จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว768 ลงวันที่ ​1 กุมภาพันธ์ 2565​ เรื่อง จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ

03 กุมภาพันธ์ 2565 /

17:21 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.2/ว5 ลงวันที่ ​6 มกราคม 2565​ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามจัดเก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาฯ

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.2/ว5 ลงวันที่ ​6 มกราคม 2565​ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามจัดเก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาฯ

07 มกราคม 2565 /

11:56 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด  ที่​ ลย​ 0019.2/ว8160 ลงวันที่ ​18 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง เกณฑ์การคักเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว8160 ลงวันที่ ​18 พฤศจิกายน 2564​ เรื่อง เกณฑ์การคักเลือกผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล

18 พฤศจิกายน 2564 /

10:35 น. /

ดาวน์โหลด