หนังสือ ที่  ลย 0019.1/ว6698 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดชาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 (สามารถรับสลากได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว6698 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดชาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 (สามารถรับสลากได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

27 ตุลาคม 2565 /

16:57 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่  ลย 0019.1/ว6532 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรื่อง  ขอเชิยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว6532 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขอเชิยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

21 ตุลาคม 2565 /

09:27 น. /

ดาวน์โหลด

เรียนสำนักงานพัฒนาชุมชน​อำเภอ ทุกอำเภอ       จังหวัดเลย ขอส่งหนังสือ  ที่​ ลย​ 0019.1/ว75 ลงวันที่7 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ 2565./รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้/ขอบคุณคะ

เรียนสำนักงานพัฒนาชุมชน​อำเภอ ทุกอำเภอ จังหวัดเลย ขอส่งหนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว75 ลงวันที่7 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ 2565./รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้/ขอบคุณคะ

06 กรกฎาคม 2565 /

10:33 น. /

ไม่มีไฟล์