หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว6595 ลงวันที่ ​14 กันยายน 2564​ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรประจำการ รุ่นที่ 118

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว6595 ลงวันที่ ​14 กันยายน 2564​ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรประจำการ รุ่นที่ 118

19 กันยายน 2564 /

19:16 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว6345 ลงวันที่ ​6 กันยายน 2564​ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดเก็บข้อมมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว6345 ลงวันที่ ​6 กันยายน 2564​ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดเก็บข้อมมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564

07 กันยายน 2564 /

19:20 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว6084 ลงวันที่ ​25 สิงหาคม 2564​ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564)

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว6084 ลงวันที่ ​25 สิงหาคม 2564​ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564)

27 สิงหาคม 2564 /

14:14 น. /

ดาวน์โหลด