หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/508 ลงวันที่16 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอมอบหมายเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2565

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/508 ลงวันที่16 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอมอบหมายเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน โครงการจัดงานประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วงเมืองเลย ประจำปี พ.ศ. 2565

23 มิถุนายน 2565 /

10:00 น. /

ดาวน์โหลด