ดาวน์โหลด
13 มิถุนายน 2564 / 16.39 น.
หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว 80 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดกลุ่มสมาชิก จำนวนกลุ่มสมาชิก จำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565-2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการเพื่อให้ได้มาของคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิก

หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว 80 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดกลุ่มสมาชิก จำนวนกลุ่มสมาชิก จำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565-2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการเพื่อให้ได้มาของคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิก