หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว25 ลงวันที่ ​9 กุมภาพันธ์ 2565​ เรื่อง ส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน(กำหนดหลลักเกณฑ์การทำประกันชีวิตเพิ่มของสมาชิกที่กู้เงินสามัญและกู้เงินพิเศษ)

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว25 ลงวันที่ ​9 กุมภาพันธ์ 2565​ เรื่อง ส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน(กำหนดหลลักเกณฑ์การทำประกันชีวิตเพิ่มของสมาชิกที่กู้เงินสามัญและกู้เงินพิเศษ)

09 กุมภาพันธ์ 2565 /

11:01 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว 80 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดกลุ่มสมาชิก จำนวนกลุ่มสมาชิก จำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565-2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการเพื่อให้ได้มาของคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิก

หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว 80 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดกลุ่มสมาชิก จำนวนกลุ่มสมาชิก จำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565-2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการเพื่อให้ได้มาของคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิก

13 มิถุนายน 2564 /

16:39 น. /

ดาวน์โหลด