ดาวน์โหลด
09 ธันวาคม 2564 / 13.37 น.
จังหวัดขอส่งแนวทางการดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนฯ และแบบจัดเก็บข้อมูล ศจพ.1 และ ศจพ.2 เพื่อให้อำเภอดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ หนังสือสั่งการอยู่ระหว่างเสนอลงนาม

จังหวัดขอส่งแนวทางการดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนฯ และแบบจัดเก็บข้อมูล ศจพ.1 และ ศจพ.2 เพื่อให้อำเภอดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ หนังสือสั่งการอยู่ระหว่างเสนอลงนาม

ดาวน์โหลด
09 ธันวาคม 2564 / 13.36 น.
จังหวัดขอส่งแนวทางการดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนฯ และแบบจัดเก็บข้อมูล ศจพ.1 และ ศจพ.2 เพื่อให้อำเภอดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ หนังสือสั่งการอยู่ระหว่างเสนอลงนาม

จังหวัดขอส่งแนวทางการดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนฯ และแบบจัดเก็บข้อมูล ศจพ.1 และ ศจพ.2 เพื่อให้อำเภอดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ หนังสือสั่งการอยู่ระหว่างเสนอลงนาม