หนังสือ ด่วนที่สุด  ที่​ ลย​ 0019.3/ว4138 ลงวันที่21 มิถุนายน 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการพัมนากลไกลและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.3/ว4138 ลงวันที่21 มิถุนายน 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการพัมนากลไกลและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

23 มิถุนายน 2565 /

10:04 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ  ที่​ ลย​ 0019.1/ว82 ลงวันที่17 มิถุนายน 2565 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับมูลนิธิป่อเต๊กตึีง และอำเภอ

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว82 ลงวันที่17 มิถุนายน 2565 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับมูลนิธิป่อเต๊กตึีง และอำเภอ

23 มิถุนายน 2565 /

10:01 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ  ที่​ ลย​ 0019.4/ว1636ลงวันที่3 มีนาคม 2565 เรื่อง การประชุมปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยิ่งยั่งยืนฯ

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.4/ว1636ลงวันที่3 มีนาคม 2565 เรื่อง การประชุมปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยิ่งยั่งยืนฯ

08 มีนาคม 2565 /

15:36 น. /

ดาวน์โหลด