หนังสือ ที่  ลย 0019.1/ว6532 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรื่อง  ขอเชิยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว6532 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขอเชิยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

21 ตุลาคม 2565 /

09:27 น. /

ดาวน์โหลด