ดาวน์โหลด
13 มิถุนายน 2564 / 16.47 น.
หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว 4065 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การตรวจประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว 4065 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การตรวจประเมินคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด
13 มิถุนายน 2564 / 16.37 น.
หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว 79 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว 79 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

ดาวน์โหลด
13 มิถุนายน 2564 / 15.57 น.
ส่งหนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว 3929 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส่งหนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว 3929 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564