หนังสือ ด่วนที่สุด  ที่​ ลย​ 0019.3/ว4138 ลงวันที่21 มิถุนายน 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการพัมนากลไกลและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.3/ว4138 ลงวันที่21 มิถุนายน 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการพัมนากลไกลและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

23 มิถุนายน 2565 /

10:04 น. /

ดาวน์โหลด