ดาวน์โหลด
27 สิงหาคม 2564 / 14.23 น.
นังสือ  ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/ว125 ลงวันที่ ​27 สิงหาคม 2564​ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกิจกรรม Look around สร้างความเข้าใจกระบวนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาฯ

นังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/ว125 ลงวันที่ ​27 สิงหาคม 2564​ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกิจกรรม Look around สร้างความเข้าใจกระบวนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนาฯ

ดาวน์โหลด
13 มิถุนายน 2564 / 16.42 น.
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลย 0019.1/ว 4043 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 5/2564

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลย 0019.1/ว 4043 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 5/2564