หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว768 ลงวันที่ ​1 กุมภาพันธ์ 2565​ เรื่อง จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว768 ลงวันที่ ​1 กุมภาพันธ์ 2565​ เรื่อง จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ

03 กุมภาพันธ์ 2565 /

17:21 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.2/ว5 ลงวันที่ ​6 มกราคม 2565​ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามจัดเก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาฯ

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.2/ว5 ลงวันที่ ​6 มกราคม 2565​ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามจัดเก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาฯ

07 มกราคม 2565 /

11:56 น. /

ดาวน์โหลด