หนังสือ ที่  ลย 0019.1/ว6698 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดชาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 (สามารถรับสลากได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว6698 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดชาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 (สามารถรับสลากได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด)

27 ตุลาคม 2565 /

16:57 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ ด่วนที่สุด ลย 0019.3/ว6630 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโม เดล

หนังสือ ที่ ด่วนที่สุด ลย 0019.3/ว6630 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นาโม เดล

21 ตุลาคม 2565 /

09:29 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว768 ลงวันที่ ​1 กุมภาพันธ์ 2565​ เรื่อง จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.2/ว768 ลงวันที่ ​1 กุมภาพันธ์ 2565​ เรื่อง จัดทำข้อมูลประกอบการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ

03 กุมภาพันธ์ 2565 /

17:21 น. /

ดาวน์โหลด