เรียนนาย​อำเภอ ทุกอำเภอ       จังหวัดเลย ขอส่งหนังสือ  ที่​ ลย​ 0019.1/ว3809 ลงวันที่8 มิถุนายน 2565 เรื่องการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง/

เรียนนาย​อำเภอ ทุกอำเภอ จังหวัดเลย ขอส่งหนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว3809 ลงวันที่8 มิถุนายน 2565 เรื่องการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง/

06 กรกฎาคม 2565 /

10:38 น. /

ไม่มีไฟล์

เรียนสำนักงานพัฒนาชุมชน​อำเภอ ทุกอำเภอ       จังหวัดเลย ขอส่งหนังสือ  ที่​ ลย​ 0019.1/ว75 ลงวันที่7 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ 2565./รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้/ขอบคุณคะ

เรียนสำนักงานพัฒนาชุมชน​อำเภอ ทุกอำเภอ จังหวัดเลย ขอส่งหนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว75 ลงวันที่7 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ 2565./รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้/ขอบคุณคะ

06 กรกฎาคม 2565 /

10:33 น. /

ไม่มีไฟล์