ดาวน์โหลด
18 สิงหาคม 2564 / 22.48 น.
หนังสือ  ที่​ ลย​ 0019.1/ว121 ลงวันที่​  18 สิงหาคม 2564​ เรื่อง  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเรื่อ “ถอดรหัสกับดักคอร์รัปชั่น”

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว121 ลงวันที่​ 18 สิงหาคม 2564​ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเรื่อ “ถอดรหัสกับดักคอร์รัปชั่น”

ดาวน์โหลด
18 สิงหาคม 2564 / 22.33 น.
หนังสือ  ที่​ ลย​ 0019.1/ว5876 ลงวันที่​  18 สิงหาคม 2564​ เรื่อง  การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว5876 ลงวันที่​ 18 สิงหาคม 2564​ เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด
23 พฤศจิกายน 2563 / 19.59 น.
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”