ดาวน์โหลด
02 มิถุนายน 2564 / 17.50 น.
หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว3823 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว3823 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล