หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/ว1534 ลงวันที่ ​28 กุมภาพันธ์ 2565​ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงฯ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/ว1534 ลงวันที่ ​28 กุมภาพันธ์ 2565​ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงฯ

02 มีนาคม 2565 /

13:02 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/ว 1238 ลงวันที่ ​18 กุมภาพันธ์ 2565​ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/ว 1238 ลงวันที่ ​18 กุมภาพันธ์ 2565​ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

21 กุมภาพันธ์ 2565 /

11:14 น. /

ดาวน์โหลด