โครงการพัฒนาหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว หรือ        OTOP Village Champion (OVC) บ้านหัวนายูง  อ.ด่านซ้าย         จ.เลย ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวตัวอย่าง ในปี 2550 เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของไทย เนื่องจากมีวัฒนธรรมโดดเด่น เช่น ประเพณีผีตาโขน อีกทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายแห่ง เช่น พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปัสสนา …

โครงการพัฒนาหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว หรือ OTOP Village Champion (OVC) บ้านหัวนายูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวตัวอย่าง ในปี 2550 เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของไทย เนื่องจากมีวัฒนธรรมโดดเด่น เช่น ประเพณีผีตาโขน อีกทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายแห่ง เช่น พระธาตุศรีสองรัก วัดเนรมิตวิปัสสนา …

09 มีนาคม 2561 /

14:40 น. /

ดาวน์โหลด