หนังสือ ด่วนที่สุด  ที่​ ลย​ 0019.1/ว4097 ลงวันที่20 มิถุนายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย หรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญกำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.1/ว4097 ลงวันที่20 มิถุนายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย หรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญกำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

23 มิถุนายน 2565 /

10:02 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว108 ลงวันที่ ​10 มกราคม 2565​ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (แนวทางการคัดเลือก)

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว108 ลงวันที่ ​10 มกราคม 2565​ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (แนวทางการคัดเลือก)

10 มกราคม 2565 /

10:01 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว 3943 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำจ้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดเลย.

หนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว 3943 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำจ้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดเลย.

13 มิถุนายน 2564 /

16:20 น. /

ดาวน์โหลด

ส่งหนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว 3929 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส่งหนังสือ ที่ ลย 0019.1/ว 3929 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

13 มิถุนายน 2564 /

15:57 น. /

ดาวน์โหลด