อำเภอเชียงคาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคาน ร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 2

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคาน โดยนางสาวสิริกร ศรีทอง พัฒนาหารอำเภอเชียงคาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคาน ร่วม กิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 2 หลักสูตร​ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง​ 📆วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. ณ ไร่มาลีรักษ์ อ.ภูเรือ
อำเภอด่านซ้าย

✍️ ร่วมรับชมและรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ✍️

🎭 ที่นี่ ... สพอ. ด่านซ้าย 🎭 ✍️ ร่วมรับชมและรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)  ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ✍️ 📆  วันที่ 26 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น. นายทรงฤทธิ์ ประโกทะสังข์ พัฒนาการอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านซ้าย ร่วมรับชมและรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม  เพื่อรับฟังนโยบายที่สำคัญ และแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ━━━━━━━━━━━ 📸ข่าว/ภาพ: สพอ.ด่านซ้าย รายงาน🌈
อำเภอเชียงคาน

สพอ.เชียงคาน​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌻ที่นี่...อำเภอเชียงคาน สพอ.เชียงคาน​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 📆วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงคาน ชั้น 2 ✅นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานในการประชุมฯ ทั้งนี้ได้มอบภารกิจการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรสตรีเป็นกลไกในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของอำเภอเชียงคาน รณรงค์ เฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-2019) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเมืองเชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยวทุกฝ่ายต้องช่วยกันในการป้องกันแก้ไขอย่างเคร่งครัด โดยมีนายสุริยา ดีอุดมจันทร์ ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ✅นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย มอบหมายให้นางภัทราวดี หมั่นเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะเข้าร่วมประชุมและแนะนำการขับเคลื่อนงาน ตามบทบาทหน้าคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ/ตำบล มีหน้าที่สร้างความเข้มแข็งองค์กรสตรี พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองความถูกต้องโครงการให้มีความเหมาะสมและถูกต้องสอดคล้องกับรายการวัสดุอุปกรณ์ ติดตามหนี้ค้างชำระ อย่างน้อยปีละ 2 งวด และหลังจากที่สมาชิกนำเงินไปประกอบอาชีพภายใน 7 วันหลังจากที่เงินให้สมาชิกแล้วให้ติดตาม อัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 0.10 บาทต่อปี การปรับโครงสร้างหนี้ โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการลดหนี้ค้างชำระให้ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของหนี้ค้างชำระทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2564 ให้สตรีอำเภอเชียงคานเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อน ประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างการรับรู้ การนำเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง เชิญชวนรณรงค์ส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงของครอบครัวสร้างสตรี สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างแท้จริง 📸 ภาพข่าว สพอ.เชียงคาน
อำเภอเชียงคาน

กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทดำ(ฟื้นฟู) ต.เขาแก้ว ผู้แทนกลุ่มทอผ้าอำเภอเชียงคาน ร่วมพิธีรับมอบแบบลายผ้า

📆วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเลย กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทดำ(ฟื้นฟู) ต.เขาแก้ว ผู้แทนกลุ่มทอผ้าอำเภอเชียงคาน ร่วมพิธีรับมอบแบบลายผ้า 📣ผู้ว่าเลยฯ นำคณะข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีรับมอบแบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวไทยทุกคน
อำเภอเอราวัณ

ประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเอราวัณ

กรมการพัฒนาชุมชน
☀️☀️วันที่ 25 ม.ค. 64 เวลา 9.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณ จัดประชุมคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพิจารณาโครงการขออนุมัติเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ และประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้ ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยใช้ มาตรการขอลดอัตราดอกเบี้ย ผิดนัด และปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ขาดการติดต่อกับทางอำเภอ โดยให้พัฒนากรประจำตำบลลงพื้นที่ ออกสำรวจ ติดตามลูกหนี้พร้อมกับคณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบลของแต่ละตำบล เพื่อเป้าหมายลดยอดค้างชำระ ของลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเอราวัณให้ต่ำกว่าร้อยละ 5 ตามเป้าที่จังหวัดให้มา พร้อมกันนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเอราวัณ พร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทย ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" เพื่อเป็นต้นแบบในการสวมใส่ผ้าไทยในระดับอำเภอ ให้แก่สตรีอำเภอเอราวัณและผู้คนทั่วไป ได้เห็น ว่าผ้าไทยทันสมัย ใส่แล้วสวย ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกเพศ ทุกวัย 📸ประชาสัมพันธ์ สพอ.เอราวัณ
อำเภอหนองหิน

พัฒนาการอำเภอหนองหิน ติดตามการลงพื้นที่ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564  นางร่มไทร  สุนทรหงษ์ ่ พัฒนาการอำเภอหนองหิน  ลงพื้นที่ติตตามการทำงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตามโครงการพัฒนาพี้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ตำบลปวนพุ  แปลงของนายอร่าม  ปัญญาสิม  บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ 6 และแปลงของนายเรียบ  ช่างเรือง  บ้านห้วยเป้า  หมู่ที่ 7 ตำบลปวนพุ  โดยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบทำปุ๋ยหมักแห้ง  ไว้ใช้ในครัวเรือน ่ ลดการใช้สารเคมีในดิน  หันมาทำเกษตรอินทรีย์
อำเภอภูกระดึง

กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

กรมการพัฒนาชุมชน
นายประดิษฐ์ ทิพย์รักษ์ พัฒนาการอำเภอภูกระดึง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่แปลงบ้านศรีรักษา แปลงนางระเบียบ เกตุพิบูลย์ เพื่อสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการ
อำเภอวังสะพุง

ติดตามแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

กรมการพัฒนาชุมชน
🌻🍁วังสะพุงแดนอริยสงฆ์ ถิ่นธำรงเสมาหินทราย ตำนานเมืองเซไลแห่งทรายขาว โครงการผาบ่าวผาสาวผดุงราษฎร์ เสริมศรีสง่าชาติศูนย์ศิลป์สิรินธร 🏡🎖 🔅วันที่ 23 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาภรณ์ ธิรัตยา พัฒนาการอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง นายวิรัตน์ น้อยดา ปลัดอำเภอวังสะพุง ร.ต.อ.ชาญชัย วรรณโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ลงพื้นที่ บ้านยางเดี่ยว ม. 10 ต. เขาหลวง อ. วังสะพุง จ.เลย เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยในการนี้ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกผู้กู้ยืมเงินโครงการฯ และประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อหารือ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพื่อให้สมาชิกผู้กู้ยืมเงินรับทราบยอดค้างชำระหนี้เงินกู้ยืมโครงการฯ และทำสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป 📸 ภาพ/ข่าว: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย https://www.facebook.com/CDDWANGSAPHUNGLOEI
อำเภอนาแห้ว

🏘 หม่องนี่...นาแห้ว ก๋อ ⏰ 7 มกราคม 2564 📢 บูรณาการกิจกรรม "โคก หนอง นา โมเดล"

🏘 หม่องนี่...นาแห้ว ก๋อ ⏰ 7 มกราคม 2564 📢 บูรณาการกิจกรรม "โคก หนอง นา โมเดล" 📢 นายสุรศักดิ์ มัชฌิมา รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และลูกจ้างเหมาบริการฯ โคกหนองนา ดำเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ โดยการจัดทำแผนที่แปลงครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ ในการนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้าโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือ และจัดทำแผนที่ให้กับพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ 📍📍 ณ สำนักงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 🍁 Change for Good // Community Development Department 📷 ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.นาแห้ว จังหวัดเลย