อำเภอผาขาว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงโคก หนอง นา โมเดล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล (ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยมีครัวเรื่อนต้นแบบเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ครัวเรื่อน เป็นการเพิ่มความรู้และทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา ในการไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง [gallery ids="2403,2405,2406,2407,2404"]
อำเภอท่าลี่

OTOP ท่าลี่ to E-Commerce

16-18 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าลี่ ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ จัดอบรมโครงการ OTOP ท่าลี่ to E-Commerce : พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP / เกษตรกร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/เกษตรกรด้านการจำหน่ายสินค้า Online กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกร ประชาชนที่สนใจ จำนวน 2 รุ่นๆละ 20 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าลี่
อำเภอท่าลี่

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ หอประชุมอำเภอท่าลี่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าลี่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาการทุจริตกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ที่ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้แก่ ประธาน/คณะกรรมการ กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 28 คน วิทยากร ได้แก่ 1)นางปูชนีย์ การะเกษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพจ.เลย 2)พ.ต.ท. บุญเชิด กองเกิด สารวัตรปราบปราม จาก สภ.ท่าลี่ 3) นายธนโชติ อินทิเสน ปลัดอำเภอ และ 4) ว่าที่ร้อยตรีอัครพล จิตจักร์ พัฒนาการอำเภอท่าลี่ ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้
อำเภอท่าลี่

ถ่ายทอดองค์ความรู้การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ

9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีอัครพล จิตจักร์ พัฒนาการอำเภอท่าลี่ มอบหมายให้ นางสาวรัตติมา โสภารักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมโครงการบูรณาการกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าการทอ จัดโดย มหาวิทมยาลัยราชภัฏเลย เพื่อบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้กับชุมชน
อำเภอภูกระดึง

พิธีมอบธง “สีฟ้า” หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดโควิด-19 (หมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

พิธีมอบธง “สีฟ้า” หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดโควิด-19 (หมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า) จังหวัดเลย วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบธงฟ้าตามโครงการหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดโควิด-19 (หมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า) จังหวัดเลย แก่หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 54 หมู่บ้าน แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคมอำเภอภูกระดึง โดยมีนายต่อศักดิ์ สกุณวัฒนื นายอำเภอภูกระดึง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับในการกิจกรรมฯ ดังกล่าว ในการนี้นายประดิษฐ์ ทิพย์รักษ์ พัฒนาการอำเภอภูกระดึง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ทีมประชาสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 📸ข่าว/ภาพ: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกระดึง รายงาน🌈 (#)ChangeforGood #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership
อำเภอด่านซ้าย

🎭 สพอ.ด่านซ้าย เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 🎭

🎭 สพอ.ด่านซ้าย เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 🎭   📆 วันที่ 17 กันยายน 2564  นายทรงฤทธิ์ ประโกทะสังข์ พัฒนาการอำเภอด่านซ้าย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) ดำเนินกิจกรรม “การเอามื้อสามัคคี” ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2  ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบของนายมนู  นันทพรม บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลโป่ง  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   🧑‍🌾 การเอามื้อสามัคคี ถือเป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้กสิกรรมธรรมชาติ วางแผนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน ภายใต้แนวคิด “คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง” และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการน้ำ การปั้นคันนา การบำรุงดิน   🌾 กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ร่วมกันพัฒนาแปลง ถือเป็นกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่วมเรียนรู้สร้างทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังหลักความรู้คู่คุณธรรม ตามวิถีแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เสียสละ มีความเพียร ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงานแบบพี่แบบน้อง สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการทำงานที่ได้หลัก 3 อย่าง คือ “ทำงานได้งาน ทำงานได้เพื่อน ทำงานได้พัฒนาตนเอง”   📸ข่าว/ภาพ: สพอ.ด่านซ้าย รายงาน🌈 (#)ChangeforGood #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership
อำเภอด่านซ้าย

🎭 สพอ.ด่านซ้าย เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 🎭

🎭 สพอ.ด่านซ้าย เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 🎭 📆 วันที่ 3 กันยายน 2564 นายทรงฤทธิ์ ประโกทะสังข์ พัฒนาการอำเภอด่านซ้าย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) ดำเนินกิจกรรม “การเอามื้อสามัคคี” ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบของนางละมัย อุทะเสน บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 11 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 🧑‍🌾 การเอามื้อสามัคคี ถือเป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้กสิกรรมธรรมชาติ วางแผนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน ภายใต้แนวคิด “คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง” และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การห่มดิน การจัดการน้ำ การปั้นคันนา การบำรุงดิน 🌾 กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ร่วมกันพัฒนาแปลง ถือเป็นกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่วมเรียนรู้สร้างทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังหลักความรู้คู่คุณธรรม ตามวิถีแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการร่วมแรงร่วมใจ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เสียสละ มีความเพียร ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงานแบบพี่แบบน้อง สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการทำงานที่ได้หลัก 3 อย่าง คือ “ทำงานได้งาน ทำงานได้เพื่อน ทำงานได้พัฒนาตนเอง” 📸ข่าว/ภาพ: สพอ.ด่านซ้าย รายงาน🌈 (#)ChangeforGood #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership
อำเภอนาด้วง

สพอ.นาด้วงร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)

📢สพอ.นาด้วงร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) >> วันที่ 7 กันยายน 2564 ร่วมกิจกรรม“ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) เพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้ ให้กับพัฒนากรและคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งใน “โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนโดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ >> การประชุมวันนี้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการบริหารจัดการหนี้ผ่านประสบการณ์การแก้หนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับคนในชุมชน และได้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน/การส่งเสริมการออม ในภาวะวิกฤติโควิด-19 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 คือ ส่งเสริมการปลูกพืช ผักสวนครัว และพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด-19 รวมไปถึงแนวทางการออมเงินที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเเละความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่ครบวงจรเพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนที่มีหนี้สินมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การลดหนี้และปลดหนี้ในที่สุด ในการนี้ นางพัฒนา ธรรมสรณกุลพัฒนาการอำเภอนาด้วงเเละคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านวังเย็นได้เข้าร่วมฟังการประชุมในครั้งนี้