ข่าวประชาสัมพันธ์

ดิน โอบอุ้มให้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ ดินดีให้ ใบ กิ่งก้าน แผ่ไพศาล มีดินดี ให้ดอกสวย ทุกชีวิตได้ชื่นบาน สุขสราญบนพื้นแผ่นดินดี ขอสื่อสาร ช่วยฟูมฟัก “อนุรักษ์ดิน”