วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บทบาท หน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชน บริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดเก็บและหรือประสาน การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน รวบรวมและทำแผนงาน/โครงการของอำเภอใน ส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้บริการองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารและดำเนินงานเกี่ยว กับ ระบบ ข้อมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบัญงานธุรการทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

- การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
- เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน

- บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
- เพิ่มขีดความสามารถผู้นำ องค์กร เครือข่าย
- ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
- ส่งเสริมการสืบสานภูมิป่ญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

- ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
- พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค

เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

- พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
- บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
- เสริมสร้างภาพลักษณขององค์กร

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย (ณ เดือนพฤศจิกายน 2562)

๑. พัฒนาการจังหวัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. ผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน ๔ ตำแหน่ง
๓. พัฒนาการอำเภอ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง
๔. นักวิชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ จำนวน ๖ ตำแหน่ง
๕. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจังหวัด จำนวน ๕ ตำแหน่ง
๖. พัฒนากร จำนวน ๕๙ ตำแหน่ง
๖. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๗. เจ้าพนักงานการเงินฯ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๘. เจ้าพนักงานธุรการฯ จำนวน ๓ ตำแหน่ง
๙. พนักงานราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๑๐. พนักงาน/ลูกจ้าง จำนวน ๖ ตำแหน่ง
๑๑. อาสาพัฒนา(อสพ.) จำนวน ๓ อัตรา

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบประสานงานอำเภอ จำนวน ๑๔ อำเภอ ดังนี้

๑. นางสาวปนัดดา แก้วภิรมย์ นักวิชากาาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอวังสะพุง
๒. ดร.ศุภักษิน ไชยสิทธิ์ นักวิชากาาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอภูหลวง
๓. นางสาวเกษราภรณ์ บุญไชย นักวิชากาาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน
๔. นายสุระชัย แฝงจันดา นักวิชากาาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ
๕.นางเพียงเพ็ญ ก้อมณี นักวิชากาาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอภูกระดึง
๖.นางสาวชลธชา เชื้อบุญมี นักวิชากาาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว
๗. นายนัทธี ธงทอง นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบประสานงาน อำเภอเมืองเลย
๘. นางปทิตตา พรหมพุทธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบประสานงาน อำเภอท่าลี่
๙. นางปูชนีย์ การะเกษ นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบประสานงาน อำเภอหนองหิน
๑๐. นายชานนท์ ปิ่นตระกูล นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบประสานงาน อำเภออำเภอภูเรือ
๑๑. นายรังสรรค์ กัณหา นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบประสานงาน อำเภออำเภอนาด้วง
(กำลังปรับปรุง)
(Visited 1 times, 1 visits today)