วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

 

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บทบาท หน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชน บริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดเก็บและหรือประสาน การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน รวบรวมและทำแผนงาน/โครงการของอำเภอใน ส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้บริการองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารและดำเนินงานเกี่ยว กับ ระบบ ข้อมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบัญงานธุรการทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๒. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนและชุมชน
๓. สร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน ให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
๔. พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี่ยวชาญ ในงานพัฒนาชุมชน

แผนปฏิบัติราชการ/กลยุทธ์/เป้าหมาย

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๑  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ :
๑. เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. ยกระดับขีดความสามารถชุมชนมุ่งสู่อนาคตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

เป้าหมาย : ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่  ๒  การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

กลยุทธ์ :
๑. สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
๓. แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้วยปฏิบัติการเชิงรุกแบบมุ่งเป้า

เป้าหมาย :
เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง คนในชุมชน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๓  การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ :
๑. สร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนด้วยประชาชนที่มีสมรรถนะสูง
๒. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

เป้าหมาย :
เครือข่ายการพัฒนาชุมชนสามารถขับเคลื่อนชุมชนสู่ความเข้มแข็งและเกิดการเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๔  การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาลบุคลากรมีอุดมการณ์และเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน

กลยุทธ์ :
๑. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ
๒. ยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย :
กรมการพัฒนาชุมชนเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล สมรรถนะสูง ทันสมัยบุคลากรมีอุดมการณ์และมีความเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย (ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕)

๑. พัฒนาการจังหวัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. ผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน ๔ ตำแหน่ง
๓. พัฒนาการอำเภอ จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง
๔. นักวิชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ จำนวน ๕ ตำแหน่ง
๕. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการจังหวัด จำนวน ๕ ตำแหน่ง
๖. พัฒนากร จำนวน ๕๙ ตำแหน่ง
๖. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๗. เจ้าพนักงานการเงินฯ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๘. เจ้าพนักงานธุรการฯ จำนวน ๓ ตำแหน่ง
๙. พนักงานราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๑๐. พนักงาน/ลูกจ้าง จำนวน ๖ ตำแหน่ง
๑๑. อาสาพัฒนา(อสพ.) จำนวน ๓ อัตรา

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบประสานงานอำเภอ จำนวน ๑๔ อำเภอ ดังนี้

๑. นางศุภักษิน ไชยสิทธิ์ นักวิชากาาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอภูหลวง
๒. นายจักรพงษ์ แพงแซง นักวิชากาาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอวังสะพุง
๓. นางสาวเกษราภรณ์ บุญไชย นักวิชากาาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน
๔. นางอรจิรัฏฐ์ เกตะวันดี นักวิชากาาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ
๕.นางสาวชลธชา เชื้อบุญมี นักวิชากาาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว
๖.นางประไพภรณ์ วงพิลา นักวิชากาารพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอภูกระดึง
๗. นายรังสรรค์ กัณหา นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอเมืองเลย
๘. นางปทิตตา พรหมพุทธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอท่าลี่
๙. นางปูชนีย์ การะเกษ นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภอหนองหิน
๑๐. นายชานนท์ ปิ่นตระกูล นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภออำเภอภูเรือ
๑๑. ว่าที่ ร.ต.ทวีวุฒิ พรมภักดี นักวิชากาารพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานงาน อำเภออำเภอนาด้วง
(กำลังปรับปรุง)
(Visited 1 times, 1 visits today)