กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเลย

โครงสร้างอัตรากำลัง

นิติกร

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประวัติความเป็นมา

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน บริหารภายใต้พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง อนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดเลยได้รับการอนุมัติเงินเพื่อให้สมาชิกและกลุ่มองค์กรงบประมาณทั้งสิ้น 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาท) ดังนี้

  1. เงินอุดหนุน สำหรับให้สมาชิกประเภทกลุ่มองค์กร ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรี จำนวน 4,000,000 บาท
  2. เงินทุนหมุนเวียน สำหรับสมาชิกฯ กู้ยืมไปประกอบอาชีพ จำนวน 20,000,000 บาท

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)