โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเลย

นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวเมตตา แสนอินอำนาจ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางภัทราวดี หมั่นเรียน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวทิพวัลย์ ทันหา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นักวิชาการ /พนักงาน/เจ้าหน้าที่ สพจ.เลย

นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นายบุญมา เต็มหลวง
นางสาววรีพันธ์ุ ยกเลี้ยน
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสาตร์การพัฒนาชุมชน
XXXXXXXXX
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางอนรรฆอร แก้วทองหลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นาย/นาง/นางสาว XXXXXXXX
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นายสุรศักดิ์ มัชฌิมา
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสาตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวเกษราภรณ์ บุญไชย

XXXXXXX
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางอุทัยวรรณ วรรณะสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางปทิตตา พรหมพุทธา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายชานนท์ ปิ่นตระกูล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายนัทธี ธงทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวยุพาวรรณ บำรุงญาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางปูชะนีย์ การะเกษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพิชิตพล ดาวน์เศรษฐ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายสมนึก วงษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวณัฏยา ทองเนื้อนิ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายวัชรพงษ์ หนองนง
พนักงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นายธนโชติ นาใจดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสุชารัตน์ คามะดาจตุวิทย์
พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ
นางสาวพรพิมล ไขมีเพ็ชร
พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน
นางสาวคำฟ้า ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
นายศิริโรจน์ แก้วประสงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางกนกอร พันธะสุมา
นางจิตนภา จันทร์เงิน
แม่บ้าน
(Visited 1 times, 1 visits today)