โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นักวิชาการ /พนักงาน/เจ้าหน้าที่ สพจ.เลย

นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสาตร์การพัฒนาชุมชน
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสาตร์การพัฒนาชุมชน
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านชำนาญการ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน
นักการตลาดรุ่นใหม่
พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักการตลาดรุ่นใหม่

พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักการตลาดรุ่นใหม่
นักพัฒนาชุมชน
พนักงานบันทึกข้อมูล
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน

พนักงานขับรถยนต์

นักพัฒนาชุมชน

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)