ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดเลย

0848740633

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

0818225069

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

0818225078

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

0818225316

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

0818225054

นักวิชาการ /พนักงาน/เจ้าหน้าที่ สพจ.เลย

นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสาตร์การพัฒนาชุมชน
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักพัฒนาชุมชน
พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน
นักพัฒนาชุมชน
พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นิติกร
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นักจัดการงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พนักงานขับรถยนต์

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)