โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ

พัฒนาการจังหวัดเลย

นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวเมตตา แสนอินอำนาจ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางภัทราวดี หมั่นเรียน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวทิพวัลย์ ทันหา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นักวิชาการ /พนักงาน/เจ้าหน้าที่ สพจ.เลย

นาย/นาง/นางสาว XXXXXXXX
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสาตร์การพัฒนาชุมชน
นางสาวปนัดดา แก้วภิรมย์
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางอนรรฆอร แก้วทองหลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นาย/นาง/นางสาว XXXXXXXX
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางเพียงเพ็ญ ก้อมณี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวเกษราภรณ์ บุญไชย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางอุทัยวรรณ วรรณะสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางปทิตตา พรหมพุทธา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายชานนท์ ปิ่นตระกูล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายนัทธี ธงทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธนโชติ นาใจดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางปูชะนีย์ การะเกษ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพรพิมล ไขมีเพ็ชร
พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน
นายสมนึก วงษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวณัฏยา ทองเนื้อนิ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายวัชรพงษ์ หนองนง
พนักงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางสุชารัตน์ คามะดาจตุวิทย์
พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ
นายพิชิตพล ดาวน์เศรษฐ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางรุ่งทิวา เถื่อนศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววรรณศิริ ตามประกอบ
นักจัดการทั่วไป
นางสาวคำฟ้า ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
นายศิริโรจน์ แก้วประสงค์
พนักงานขับรถยนต์
นางกนกอร พันธะสุมา
นางจิตนภา จันทร์เงิน
แม่บ้าน
(Visited 1 times, 1 visits today)