โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นักวิชาการ /พนักงาน/เจ้าหน้าที่ สพจ.เลย

นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสาตร์การพัฒนาชุมชน
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสาตร์การพัฒนาชุมชน
นักวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านชำนาญการ
นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ

นักวิชาการการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไป

พนักงานบันทึกข้อมูล

พนักงานขับรถยนต์

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)