เกี่ยวกับหน่วยงาน

ทำเนียบพัฒนาการจังหวัดเลย

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเลย

 1. นายพิน อริเดช………………………….2506
 2. นายประเวศ สุขประเสริฐ……………..2511
 3. นายนเรศ วิธุสุวรรณกูล ………………2515
 4. นายเสน่ห์ เฉลิมผล …………………..2517 – 2524
 5. นายเต็ม พุทธเกษม…………………..2524 – 2528
 6. นายทองอินทร์ ไชยปัญหา …………2528
 7. นายศิริ เกิดอินทร์ …………………….2529
 8. นายประพันธ์ สิงห์ลอ ………………..2530
 9. นายเพียร โพธิ์บอน …………………..2534
 10. นายประพันธ์ สิงห์ลอ ………………..2536
 11. นายสวัสดิ์ คำพวง …………..2537 – 2538
 12. นายสนั่น นุ่มทอง ……………2538 – 2540
 13. นายวิเชียร จันทรทวีกุล ……2540 – 2544
 14. นายเจน ไชยสงเมือง ………2544 – 2545
 15. นายสุระ แสนประสิทธิ์ ……..2545 – 2549
 16. นางสาวเพ็ญแข ศรีสุทธิกุล..2550 – 2551
 17. นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม ….2551 – 2554
 18. นายศุภกร มูลสุวรรณ ……….2554 – 2555
 19. ว่าที่ ร.ท.สุเมธ ทองดี ………2555 – 24 มี.ค. 2556
 20. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม… 25 มี.ค.2556 – 26 ม.ค.2560
 21. ดร.วทัญญู แสนใจวุฒิ ……………27 ม.ค. 2560 – 5 ก.ค. 2561
 22. นางชะตา ธุลีจันทร์ ……………….6 ก.ค. 2561 – 30 ก.ย.2563
 23. นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ …………..16 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  ตามคำอธิบาย นางลัดดาวัลย์  สิทธิวงศ์  ข้าราชการบำนาญ

(Visited 1 times, 1 visits today)