ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม

พัฒนาการจังหวัดเลยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

Provincial Community Development Office of Loei

กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเลยเข้มแข็ง

Basic Minimum Needs Information Documents

Basic Minimum Needs Information Documents

Notice/Government Letter

ommunity Work Practice Standard Documents

Women Empowerment Fund Documents