จังหวัดเลย จัดกิจกรรม Kick off ประกาศวาระตำบลเข้มแข็งนำร่อง

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย เป็นประธานในกิจกรรม Kick off การประกาศวาระตำบลเข้มแข็งและการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนกกจาน หมู่ที่ 8 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายบุญมา เต็มหลวง พัฒนาการอำเภอวังสะพุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

🔹การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น Flagship Policy ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นกิจกรรมที่ใช้พื้นที่ตำบลเป็นฐานการพัฒนาภายใต้กลไกเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบล และกลไก 7 ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชนได้เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การดำเนินชีวิต นำมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนตำบลให้มีความเข้มแข็ง ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความมั่นคง มิติด้านความมั่งคั่งและมิติด้านความยั่งยืน
2. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการตำบล เชื่อมโยงภาคี
เครือข่าย ส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน
3. เพื่อค้นหารูปแบบ วิธีการขับเคลื่อนงานที่จะสามารถขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมในทุกตำบล โดยเป้าหมายในการดำเนินการของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คือ ตำบลผาน้อย
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ คือ การประกาศวาระตำบลเข้มแข็งและจัดทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย กิจกรรมที่สำคัญคือ
1. ประกาศวาระตำบลเข้มแข็ง
2. พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
3. กิจกรรมปฏิบัติการเชิงพื้นที่คือ “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 ด้วยหลัก “บวร”
4. เวทีเสวนาแผนการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลผาน้อย

🔸กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
บูรณาการขับเคลื่อนงานจากเครือข่าย โคก หนอง นา อำเภอวังสะพุง ผู้นำชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น กลุ่มองค์กร ทั้ง 7 ภาคี ในพื้นที่ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

(Visited 1 times, 1 visits today)