พช.เลย… ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่…สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2566

พช.เลย…ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่…สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 7.30 น.
ณ โรงเรียนบ้านโคก ตำบลมาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธาน ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน เหล่ากาชาดจังหวัดเลย แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่…สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อนำบริการข้อมูลข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัดและการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล
นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมอบเงินอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และนำผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอนาแห้ว เข้าร่วมจำหน่าย

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และ โครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่…สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดขึ้นเพื่อนำบริการข้อมูลข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัดและการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นการมอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ รับฟังสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่
ภาพ:ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)