พช.เลย ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2565

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

***วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2565 ในการนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทั้ง14 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดเลย

***สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมในวันนี้ มีดังนี้
1. การดำเนินการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด
2. การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทรางวัล ตำบลเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
4. การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
4.1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้น อาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จนพัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง”
4.2 การจัดทำฐานข้อมูลอาสาพัฒนาชุมชน
4.3 การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
5. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
6. การดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ/จังหวัด
7 โครงการส่งเสริมและยกระดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จังหวัดเลย
8 งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2565 กิจกรรม : การออกแบบ ตัด-เย็บ ผ้าไทยลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ภายใต้ Concept “ผ้าไทยใส่ให้สนุก…ทุก Gen
9. การรายงานผลการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำเดือนธันวาคม 2565 และกระเช้าของขวัญ ของฝากปีใหม่
10. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเลย
10.1 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนมกราคม 2565
10.2 ผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนธันวาคม 2564
10.3 การเพิ่มสมาชกิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดา และ ประเภทองค์กรสตรีประจำปี 2565
10.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11. การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565
12. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13. สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565
14. รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565
15. รายงานการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
16. การขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชนและแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล
17. การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2565
18. การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบการเรียนรู้ทางไกล
19. การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565
20. การจำหน่ายสลากกาชาดงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2565”
21. การสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
22. การสรุปรับ-จ่ายเงินฌาปนกิจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
23. สรุปผลคะแนนการส่งงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564

***ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)