ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามงานนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเลย วันที่ 13 มกราคม 2565

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามงานนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเลย
วันที่ 13 มกราคม 2565 นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมขน กระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดเลย ตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ดังนี้
เวลา 08.30 น.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลง CLM เจ้าของแปลง นางมาลี ประกิจฤทธานนท์ บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 1 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนงานโครงการฯ และได้ให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล รวมถึงการต่อยอดพัฒนาศูนย์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
เวลา 13.00 น. เยี่ยมชมความก้าวหน้า พื้นที่แปลง HLM ของนายธัญญิ์นิธิ ศรีบุรินธนากรณ์ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จากนั้นร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือน มกราคม 2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยโดยมีนโยบายสำคัญ ได้แก่
1.การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
4.การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
5.การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
6.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7.การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.การติดตาม กำกับ เร่งรัดการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

***ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
______
ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)