พช.เลย ประชุม คจพ.จ. ขจัดยากจนฯ ยกระดับศักยภาพประเทศในหลายมิติ

พช.เลย ประชุม คจพ.จ. ขจัดยากจนฯ ยกระดับศักยภาพประเทศในหลายมิติ

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2565 ในการนี้ นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางภัทราวดี หมั่นเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น3 ศาลาจังหวัดเลย

การประชุมมีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเลย (ศจพ.จ.)
2. นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
2.1 ความเป็นมาของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 แนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่
2.3 กำหนดแผนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน ในระบบ TPMAP และตรวจสอบพบครัวเรือนใหม่/ตกหล่น ที่ไม่มีในระบบ TPMAP รายละเอียด ดังนี้
3.1 ข้อมูลครัวเรือน มีอยู่ในระบบ TPMAP จำนวน 3,730 ครัวเรือน
3.2 ไม่พบสภาพปัญหาตามระบุในระบบ TPMAP จำนวน 2,592 ครัวเรือน
3.3 จำนวนครัวเรือนใหม่/ตกหล่น ที่ไม่มีในระบบ TPMAP เป็นการค้นพบโดยทีมปฏิบัติการฯ ระดับพื้นที่ จำนวน 845 ครัวเรือน
3.4 จำนวนครัวเรือนที่พบปัญหาทั้งหมด จำนวน 1,138 ครัวเรือน
3.5 จำนวนครัวเรือนที่ตรวจสอบในระบบ TPMAP ทั้งหมด+ครัวเรือนที่พบใหม่ 2,035 ครัวเรือน
4.การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นทีมพี่เลี้ยง

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

(Visited 1 times, 1 visits today)