เริ่มฤดูกาลใหม่ ปลูกผัก ปลูกรัก ฮักแพง แบ่งปันกันเลย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จังหวัดเลย ผนึกกำลัง Kick off กิจกรรม “ปลูกผัก ปลูกรัก ฮักแพง แบ่งปันกันเลย”

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  จังหวัดเลย ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน สร้างกระแสการปลูกผักและทำเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย เจ้าหน้าที่จากเกษตรจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกผัก ปลูกรัก ฮักแพง แบ่งปันกันเลย ปีงบประมาณ 2565 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

กิจกรรมในวันนี้มีการมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
(-)การทำความสะอาดพื้นที่ ตัดแต่งกิ่งไม้ (โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสะพุง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาด้วง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากชม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณ)
(-)การทำความสะอาดบ่อน้ำ ลอกสระน้ำ กำจัดแหน (โดยชลประทานเลย)
(-)การจัดเตรียมพันธ์พืช (โดยพืชสวนเลยและเกษตรจังหวัดเลย)
(-)การเตรียมพันธ์สัตว์ (โดยปศุสัตว์จังหวัดเลย)
(-)การเตรียมพันธ์ปลา (โดยประมงจังหวัดเลย)
(-)การเตรียมปุ๋ย (โดยพัฒนาที่ดินเลย)
(-)การเตรียมแปลง (โดยเกษตรที่สูงอำเภอภูเรือร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ)
(-)การติดตั้งอุปกรณ์ระบบน้ำ (โดยชลประทานจังหวัดเลย)

การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการประสานความร่วมมือในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้กับครอบครัว สร้างกระแสการปลูกผัก และทำเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD #CDDloei
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

ดูน้อยลง
(Visited 1 times, 1 visits today)