พช.เลย “เอามื้อ เอาแฮง ร่วมแรงสามัคคีไทเลย” ณ ไร่มาลีรักษ์ อ.ภูเรือ จ.เลย

ผวจ.เลย ย่ำขี้ ยาบ่อ “เอามื้อ เอาแฮง ร่วมแรงสามัคคีไทเลย” ณ ไร่มาลีรักษ์ อ.ภูเรือ จ.เลย

***เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวเมตตา แสนอินอำนาจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอภูเรือ ร่วมกิจกรรม”เอามื้อ เอาแฮง ร่วมแรงสามัคคีไทเลย”  โดยมี  นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ นายปริญญา ขจรไพร พัฒนาการอำเภอภูเรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมให้การต้อนรับ ณ แปลงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบระดับตำบล(CLM) ไร่มาลีรักษ์ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

 

***นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กล่าวว่า กิจกรรม “เอามื้อ เอาแฮง ร่วมแรงสามัคคีไทเลย” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ เอกชน ประชาสังคม ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจเสียสละ แบ่งปั่น เกื้อกูลในชุมชน และเป็นการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการลงมือปฏิบัติจริง และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” นำความสุข ความพอเพียง และส่งเสริมการเชื่อมโยงความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการต่อยอดขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ให้อยู่ดี กินดี อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

***ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดเลย ได้ร่วมกิจกรรมกระบวนการหน้าเสาธง ปลูกต้นไม้  และกิจกรรมย่ำขี้เสริมฟางในคลองไส้ไก่  ซึ่งการย่ำขี้เป็นการใช้ฟางข้าว มูลสัตว์ ปูพื้นบ่อน้ำ ยาพื้นดิน เพื่อเป็นการกักน้ำไว้ไม่ให้ซึมออกจากบ่อ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับพื้นที่ที่เป็นดินร่วน ดินทราย หรือดินลูกรัง ที่กักเก็บน้ำไม่ได้ อันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในชุมชน ที่ศึกษา เรียนรู้ ในวิถีชีวิตและคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัว โดยใช้สิ่งของที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์

 

***สำหรับไร่มาลีรักษ์ มีบริเวณพื้นที่ประมาณ 125 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้าน สานตม ตำบล สานตม อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย มีพื้นที่เป็นลักษณะเขาลาดชัน มีความสูงต่ำสลับกัน เริ่มทำการพัฒนาปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด สวนผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ลำไย และไม้ตัดดอก เช่น กุหลาบ คัตเตอร์ และ ไฮเดรนเยีย เรื่อยมา แต่ได้ตระหนักว่าการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมีต่างๆนั้น ไม่ใช่หนทางที่ดีต่อชีวิตและธรรมชาติ จึงได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อจะเปลี่ยนแปลงไปทำในแนวทางกสิกรรมธรรมชาติ โดยได้เข้าร่วมไปอบรม “ การทำแบบและสร้างโคก หนอง นา ตามหลักวิศวกรรมในพื้นที่ตนเอง” ทำให้ตระหนักและเข้าใจว่าท่ามกลางวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีสาเหตุหลักมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขอบเขตของมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อสมดุลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดวิกฤตต่อแหล่งผลิตอาหาร เช่น ความแห้งแล้ง น้ำท่วม โรคระบาดศัตรูพืช และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างมาก คือ วิกฤตเรื่องน้ำ ทั้งการเกิดภาวะภัยแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสีย ที่นับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในทุกปี “โคก หนอง นา โมเดล” จะเป็นรูปแบบของการแก้ไขปัญหาเรื่องวิกฤตอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการทำโคก หนอง นา ตามหลักภูมิสังคม ให้สอดคล้องตามลักษณะภูมิประเทศ ภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ปรับพื้นที่ให้เกิดการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้งบประมาณเเละยังมีศิลปะความสวยงามเป็นองค์ประกอบ จึงได้ดำเนินแนวทางกสิกรรมธรรมชาติมากขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั้งได้มาสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ไร่มาลีรักษ์ จังหวัด เลย ขึ้น โดยมีพื้นที่ 15 ไร่ ในนามของ คุณ มาลี ประกิจฤทธานนท์ เข้าร่วมโครงการฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM ) ซึ่งมีคุณ อารักษ์ ศรีสกุลเตียว เป็ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งความรู้และกระจายความรู้ด้านศาสตร์พระราชาสู่ท้องถิ่น สร้างชุมชนเกษตรวิถีต้นแบบในระดับท้องถิ่นก่อนพัฒนาสู่ความยั่งยืนระดับจังหวัดและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาแปลงครัวเรือนต้นแบบรวมถึงเกษตรกรในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากล รวมถึงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หลังจากนี้ทางศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ไร่มาลีรักษ์ จังหวัด เลย จะต่อยอดดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยการนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฏีใหม่ด้านการฟื้นฟูดิน การบริหารจัดการน้ำ การใช้ประโยชน์จากป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  และจะขับเคลื่อนกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยขน์ต่อชุมชนโดยการร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่อไป

 

*** การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)