พช.เลย:::ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕

 

พช.เลย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ webex
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ในการประชุมฯและมอบแนวทางนโยบายในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบwebex พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

ในการนี้นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย มอบหมายให้นางภัทราวดี หมั่นเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม webex ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งประเด็นการประชุมที่สำคัญมีดังนี้
1. การขับเคลื่อนงาน IT ปี 2565 โดยผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
2. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน
3. การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูล
4. Digital Literacy และระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. การคัดเลือกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่มีผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น
ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำเรื่องเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ของการวางระบบฐานข้อมูล ที่จะให้ ระบบ Big Data และCDD EIS พกพา ใช้เป็นฐานข้อมูลให้ทุกคนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในการขับเคลื่อนงาน พช.ปี 65 ในบรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD    #CDDloei
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

(Visited 1 times, 1 visits today)