พช.เลย :::ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของปลัดกระทรวงมหาดไทย

พช.เลย ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของปลัดกระทรวงมหาดไทย

***วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกระทรวง ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน นำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนงานสำคัญของกรมฯ และรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยการนี้ นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย นางภัทราวดี หมั่นเรียน ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวทิพวัลย์ ทันหา ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกคนรับมอบนโยบายผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

***นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่กรมการพัฒนาชุมชนในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อเข้ารับฟังการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และเยี่ยมบ้านหลังเก่า พบปะหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการกับทุกท่าน และขอความร่วมมือและแสดงความขอบคุณ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จและการันตีถึงคุณภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี แต่ขอเสริมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสวมใส่ผ้าไทย และการสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยในวงกว้าง ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ความเป็นชาตินิยมหรือหลงตัวเองแต่อย่างใด แต่เป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และมีส่วนในการขับเคลื่อนวงจรเศรษฐกิจทุกระดับ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผ่านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อันจะส่งผลต่อการ Change for Good ให้แก่คนรอบข้าง ซึ่งจะกลายมาเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วย

***ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งภารกิจในส่วนนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ขององค์การ สหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) คือการเป็นภาคีเครือข่ายกับประชาชน นั่นหมายความว่าการทำงานว่า ไม่ได้มุ่งเน้นที่กองทุน หรือ โคก หนอง นา แต่ให้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคน ที่กำหนดให้เรามีหน้าที่ในการเป็นภาคีเครือข่ายกับประชาชน มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและครอบครัว ด้านการขจัดความยากจน และการขจัดความ อดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานกรมการพัฒนาชุมชน
2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แนวทางการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2565

***ในตอนท้าย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวย้ำด้วยว่า ความสำเร็จของการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข นั้น จะเกิดขึ้นได้ ย่อมขึ้นอยู่กับชาวมหาดไทยทุกคน จึงขอให้ชาวกรมการพัฒนาชุมชน มีความตั้งใจในการ ทำงาน มีความอยากทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง และช่วยกันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนคนไทย พร้อมทั้งใช้ความรู้ ใช้ประสบการณ์ และใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อเข้าไปเสริมศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการ Change for Good ให้กับประเทศชาติ อันจะก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

***ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD     #CDDloei
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

(Visited 1 times, 1 visits today)