พช.เลย:::จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

พช.เลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2565

*** วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย นางภัทราวดี หมั่นเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเลย และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมพรหมเลิศ ชั้น ๒ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย

***การประชุมในวันนี้ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนฯในประเด็นสำคัญดังนี้
1. งบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงานเลขานุการ อกส.จ.เลย ได้รับจัดสรรงบ จำนวน 12,504,540 บาท แยกเป็นงบบริหารจัดการกองทุน จำนวน 2,504,540 บาท,เงินอุดหนุน จำนวน 2,000,000 บาท,เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8,000,000 บาท โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมแต่ละไตรมาส
2. แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ งบอุดหนุน ใน 4 ประเด็นหลัก คือ (1) สตรีไทยใส่ใจสุขภาพ เน้นส่งเสริม การปลูกพืชผัก, พืชสมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (2) สตรียุคใหม่ ทันสมัย (3) แก้ไขปัญหาความยากจน (4) การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม การใช้เงินทุนหมุนเวียนใน 5 ประเด็นหลัก คือ (1) สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง/สัมมาชีพชุมชน (2) การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์/การตลาด,OTOP (3) ประชารัฐรักสามัคคี (SE) (4) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ (5) อื่น ๆ เช่น วิสาหกิจชุมชน, ธุรกิจชุมชน, Start up, SMEs, อุปกรณ์การทำการตลาดออนไลน์
3. การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย -เงินทุนหมุนเวียน จัดสรรตามสัดส่วน (1) ขนาดพื้นที่อำเภอ ร้อยละ 20 (2) จำนวนสมาชิก (ประเภทบุคคล) ร้อยละ 20 (3) ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ร้อยละ 20 และ (4) การบริหารจัดการหนี้ ร้อยละ 40
– เงินอุดหนุน พิจารณาจัดสรรตามสัดส่วน (1) ขนาดพื้นที่อำเภอ (2) จำนวนสมาชิก (ประเภทองค์กร)
และประเด็นสุดท้าย
ได้เห็นชอบขั้นตอนการนำเสนอโครงการเงินอุดหนุน / เงินทุนหมุนเวียน โดยอำเภอต้องจัดส่งโครงการสำนักงานเลขานุการ อกส.จ. เลย ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานกองทุนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

***ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD   #CDDloei
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

(Visited 1 times, 1 visits today)