พช.เลย ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ จากอธิบดีคนใหม่

30-มอบนโยบาย.jpg

30-มอบนโยบาย.jpg30-มอบนโยบาย11.jpgรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

“เรียบง่ายได้สาระ  ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด”

**พช.เลย ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

 

**วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมมคิด จัทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการจัดประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  ณ ศพช. นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการถ่ายทอดและสร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ในการทำงานพัฒนาชุมชน โดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน  ด้วยหลักการพัฒนาชุมชน ๔ ป. ประชาธิปไตย ประชาชน ประสานงาน ประหยัด

 

**นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการชุมชนจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาการจังหวัดเลย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย

**มีสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้

***ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

1.ฐานข้อมูล : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้แก่ จปฐ., กชช. 2ค,จัดทำระบบข้อมูล Big Data

2.ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้

3.ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

4.สนองงานสถาบันหลักของชาติ:

****ด้านงบประมาณแบ่งออกเป็น

1.งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.โครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

3.งบประมาณนวัตกรรมด้านต่าง ๆ

4.งบประมาณนวัตกรรมในเขตพื้นที่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

****ด้านระบบ:พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA),ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ,สร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะซึ่งในด้านระบบนั้น กรมการพัฒนาชุมชนได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกรมการพัฒนาชุมชน ปี2565จำนวน 9 รางวัล

1.รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

2.รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงาน: การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

3.รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

4.รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมผลงาน: โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน

  1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

ผลงาน : โครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะะสิ่งทอ

  1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

ผลงาน: สารัชไรซ์ แบรนด์ ขับเคลื่อนสู่บุรีรัมย์โมเคล

  1. ผลการประเป็นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  1. รางวัลวับาลดิจิทัล ประจำปี 2564 หน่วยงานเด่น ด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
  2. รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเกทองค์กรภาครัฐ ระดับชมเชย

****ด้านคน:

-ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

-จัดการความรู้และวิจัยงานพัฒนาชุมชน

-เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

-การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)

-การติดตามขับเคลื่อนการประชุม/ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ

-ประเมินผลงาน

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด

 

ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

 

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #cddloei #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay
#UNFAO #GlobalSoilPartnership #ผู้นำการเปลี่ยนแปลง #smartleader

(Visited 1 times, 1 visits today)