ยินดีต้อนรับพัฒนากรใหม่และพนักงานราชการเฉพาะกิจ สู่ครอบครัวพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

พช.เลย ยินดีต้อนรับ พัฒนากรใหม่และ นักพัฒนาชุมชน พนักงานราชการเฉพาะกิจ สู่ครอบครัวพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

๑ กันยายน ๒๕๖๔ นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางภัทราวดี หมั่นเรียน ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ และนางสาวทิพวัลย์ ทันหา ผอ.กลุ่มงานประสานฯ ปฐมนิเทศ พัฒนากรที่ย้ายมาปฏิบัติราชการในจังหวัดเลย จำนวน ๒ ราย พัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่น ๑๑๘ จำนวน ๘ ราย และ นักพัฒนาชุมชน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) จำนวน ๕ ราย ด้วยความยินดียิ่ง

รัฐบาลได้กำหนดให้มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามกรอบอัตรากำลังที่แต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้รับจัดสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน ๕ คน โดยผู้ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ – ๕ ได้เข้ามารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน แล้วดังนี้
๑) นายญาณภิวิชชฐ์ จริยคุณากุล
๒) นางสาววิชุตา โสมนัส
๓) นางสาววริทธิ์นันท์ อินทรักษ์
๔) นางสาวกิตติพร มูลชมพู
๕)นายณัฐพงศ์ เทพพุดธา

กรมการพัฒนาชุมชนมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มาปฏิบัติหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย จำนวน ๒ ราย คือ นางสาวแสงรวี ปู่ทองจันทร์ และนางสาววรัญญา ชัยกรี
และมีคำสั่งแต่งตั้งบรรจุข้าราชการใหม่ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน ๘ ราย คือ
๑) นายอัมรินทร์ อินทศรี
๒) นางสาวชยุตรา บุราณ
๓) นางสาวศุภลักษณ์ ชาเวียง
๔) นางสาวเพิ่มพร พิพิทธนาทรัพย์
๕) ว่าที่ ร.ต.หญิง อลิษา ทองกอง
๖) นางนาฐลัดดา ชมปากเกลี้ยง
๗) นางสาวภัทร์สุดา กุลเทียนประดิษฐ์
๘) นางสาวนิธิกานต์ การิก

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 อย่างเคร่งครัด

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

 

(Visited 1 times, 1 visits today)