พช.เลย สนับสนุนการปลูกหอมญี่ปุ่น การแปรรูปแมคคาเดเมีย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน

พช.เลย สนับสนุนการปลูกหอมญี่ปุ่น การแปรรูปแมคคาเดเมีย  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน

21 กรกฎาคม 2564 นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย ประธาน เปิด. โครงการสนับสนุนการปลูกและแปรรูปแมคคาเดเมีย และ   โครงการส่งเสริมการปลูกหอมญี่ปุ่น  ณ บ้านหมันขาว หมู่ที่ 11 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  โดยได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่ายอื่นรายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดเลย

ในการนี้  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ,พัฒนาการอำเภอด่านซ้าย และ นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ได้ร่วมดำเนินงานตามโครงการ เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นการพัฒนาสังคมและชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถลดปัญหาการทำเกษตรเชิงเดี่ยว , ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย และปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน  เป็นกิจกรรมทางเลือกที่สร้างรายได้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

(Visited 1 times, 1 visits today)