การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับกลุ่มอำเภอ

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย มอบหมายให้ คณะทำงานกลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับกลุ่มอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล ของผู้นำชุมชน ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

กลุ่มอำเภอโซนที่ ๑ ประกอบด้วย อ.เมืองเลย อ.นาด้วง อ.เอราวัณ และ อ.ผาขาว โดยมี น.ส.เมตตา แสนอินอำนาจ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานคณะทำงานฯ

กลุ่มอำเภอโซนที่ ๒ ประกอบด้วย อ.วังสะพุง อ.ภูหลวง อ.หนองหิน และ อ.ภูกระดึง โดยมีนางภัทราวดี หมั่นเรียน ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นประธานคณะทำงานฯ

กลุ่มอำเภอโซนที่ ๓ ประกอบด้วย อ.ภูเรือ อ.ด่านซ้าย และ อ.นาแห้ว โดยมี นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นประธานคณะทำงานฯ
กลุ่มอำเภอโซนที่ ๔ ประกอบด้วย อ.เชียงคาน อ.ปากชม และ อ.ท่าลี่ โดยมี น.ส.ทพวัลย์ ทันหา ผอ.กลุ่มงานประสานฯ เป็นประธานคณะทำงานฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)