พช.เลย ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
💢 ในการนี้ นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
🖌 1.การรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(งบปี 2564)
🖌 2.การเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและตรวจสอบได้
🖌 3.ช่องทางการรายงานรายละเอียดผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
🖌 4.ช่องทางการรายงานรายละเอียดกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
🖌 5.แนวทางการประชาสัมพันธ์ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านทุกช่องทาง
ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดเลยได้สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ป่าไม้ โดยได้รับคำแนะนำจากผู้บริหารระดับสูงของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)