จังหวัดเลย…ดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเลย ณ ห้องจามจุรี โรงแรมเลยพาเลซ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
การดำเนินงานในครั้งนี้ ดำเนินการโดยบริษัท เอ็ดโค่ อีเว้นแมเน็จเม้นท์ จำกัด โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเพิ่มมูลค่า และสร้างนวัตกรรม ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างยอดขาย โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการใน ๑๑ อำเภอ รวม ๒๐ กลุ่ม

(Visited 1 times, 1 visits today)