พช.เลย ศึกษาดูงานเครือข่ายโคก หนอง นาโมเดล อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🌻ที่นี่…จังหวัดเลย
🍉พช.เลย ศึกษาดูงานเครือข่ายโคก หนอง นาโมเดล อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
📆วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
✅นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดเลย มอบหมายให้นางภัทราวดี หมั่นเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมขน นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานฯโดยมีนางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์พัฒนาการอำเภอบ้านแพรกให้การต้อนรับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนอง นา โมเดล ณ บ้านสวนเกษตรและฟาร์มของเรา การบริหารและขับเคลื่อนงานโคก หนอง นา การออกแบบพื้นที่ตามภูมิสังคม การพัฒนาผู้นำต้นแบบ การดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล การบริหารและขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้รวบรวมและขยายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ระดับตำบล ความรู้สึกและความเปลี่ยนแปลงที่ได้เข้ามาเป็นเครือข่ายโคก หนอง นา การบูรณาการหน่วยงานภาคี การสนับสนุนในส่วนของท้องถิ่นศึกษาดูพื้นที่โคก หนองนา นำไปสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
_______
Change for good
📷ภาพ/ข่าว ทีม สพจ.เลย

(Visited 1 times, 1 visits today)