การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

🌻ที่นี่ …จังหวัดเลย
🍒การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
📆วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย มีกิจกรรมดังนี้
✅ภาคเช้า นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการประชุมฯ นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเลย กล่าววัตถุประสงค์ฯทั้งนี้ประธานได้ให้โอวาทบทบาทการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนต้องเป็น”ผู้จัดการการพัฒนา” ต้องเป็นพระเอกในพื้นที่ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงาน บริหารคน เก่งคน เก่งคิด เก่งงาน คิดแบบกลยุทธ์ สร้างความเป็นหุ้นส่วน ทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน
✅ภาคบ่าย นายอาจณรงค์ สัตยพานิช รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสินชัย ถนอมสิน อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 โดยมีประเด็นดังนี้การทำงานให้ยึดถือระเบียบฯ ทำงานด้วยความสุข ให้บุคลากร รับทราบแนวทางการขับเคลื่อน ทบทวนเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้ง 14 อำเภอ รวม 86 คน บรรลุเป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565”
________
🍉Change for good
📷ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

(Visited 1 times, 1 visits today)