การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเลย

🌻ที่นี่…จังหวัดเลย
🍒การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเลย
📆วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5
✅นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการประชุมฯ นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเลย กล่าววัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจของคณะอนุกรรมการสนับสนุนจังหวัดเลย ติดตามผลความก้าวหน้า บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง สำหรับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเลย มีทั้งสิ้น 938 กองทุน กลุ่มเป้าหมายทั้ง 14 อำเภอ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการเครือข่าย กทบ.ระดับอำเภอ พัฒนาการอำเภอในฐานะเลขานุการอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบงานทุนชุมชน เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ. โดยมีวิทยากรจาก อัยการจังหวัดเลยประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 อุดรธานี นิติกรศูนย์ดำรงธรรม
🔸ในการนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้มอบภารกิจในการพิจารณาการนำเงินกองทุนหมู่บ้านไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับบริบทพื้นที่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอย่างแท้จริง
________
🍅Change for good
📷ภาพ/ข่าว ทีม สพจ.เลย

(Visited 1 times, 1 visits today)