ความเป็นมาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย โดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  โดยจัดให้มีป้าย มีชั้นวางเอกสาร สมุดบันทึกการให้บริการ แฟ้มเอกสาร และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซด์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ทั้งนี้เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย เป็นไปตามแนวทางตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 7  และ ประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 โครงสร้างและการจัดองค์กร  ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ ได้แก่

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและ    คำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

โดยต้องจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก จัดทำดัชนี หรือรายการข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียดเพียงพอ สำหรับประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ ด้วยตนเอง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนราชการมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการให้ทราบโดยทั่วไป เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องกระทำเป็นความลับเพื่อความมั่นคงหรือรักษาความสงบเรียบร้อย หรือคุ้มครองสิทธิของประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก  แก่ประชาชนให้ได้รับบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกันสามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ต่อไป

ประกาศจังหวัดเลย ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ.2547 ข้อ 27.5 ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย อาคารศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 โทร. 0 4281 1773 โทรสาร 0 4281 1773

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)