คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย

ดร-เปล่งมณี.png

ดร.เปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์2.png
นางวยุรี  พรหมวาศรี
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 สไลด์3.png
นางกัญญารัตน์  พาลลอง
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
สไลด์4.png
นางพัชรวรรณ  จันทิมา
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์6.png
นางบุญเรียง  ประสานพันธ์
เหรัญญิกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์7.png
นางสาวณัฐกานต์  สารมะโน
สวัสดิการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
สไลด์9.png
 นางสมพร  ลีล้าน
ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
ประคอง-ศรีสูงเนิน.png
างประคอง  ศรีสูงเนิน
ฝ่ายท่องเที่ยว/กีฬาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
สไลด์15.png
นางพิศมัย  วรรณพิมพ์
ฝ่ายจัดหาทุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์16.png
นางวิภาดา  โอทาตะวงษ์
ปฏิคมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์18.png
นางระยอง  ขวัญโทน
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์28.png
นางสาวพรรัช  เชาว์วัฒนาพานิช
ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
สไลด์5.png
นางจันทา  นาทองบ่อ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
ดนตรี-เชื้อบุญมี.png
นางดนตรี  เชื้อบุญมี
สวัสดิการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์10.png
นางวรญา  แสงไว
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
บุญร่วม-นักพรม.png
นางบุญร่วม  นักพรม
ฝ่ายท่องเที่ยว/กีฬาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์13.png
นางนันท์นภัส  นันทะคำ
ฝ่ายท่องเที่ยว/กีฬาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
สไลด์14.png
นางมาลัย  ชอบไร่
ฝ่ายท่องเที่ยว/กีฬาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์15.png
นางพิศมัย  วรรณพิมพ์
ฝ่ายจัดหาทุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์17.png
นางรักษิณา  ใจเย็น
ปฏิคมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์19.png
นางอธิชา  อินพิทักษ์
ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์20.png
นางบุญเรียง  สุภาษี
ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
นิอร-อภัยแสน.png
นางนิอร  อภัยแสน
ผู้ช่วยเหรัญญิกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์26.png
นางสาววรพักตร์  นันตา
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
โสมงาม-สุขเสริม.png
นางโสมงาม สุขเสริม
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
สไลด์24.png
นางพรชัย  ผลสนอง
ฝ่ายท่องเที่ยว/กีฬาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
สไลด์25.png นางบุญยัง  พิมเขตร
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
เสาวรักษ์-ดาปี.png
นางเสาวรักษ์  ดาปี
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์31.pngนางสาวพรนภา บุริมนต์
ฝ่ายจัดหาทุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
ณัฐรดี-คนรู้.png
นางสาวณัฐรดี  คนรู้
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
อุบล-บับภาเอก.png
นางอุบล  บับภาเอก
ฝ่ายจัดหาทุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
สไลด์30.png
นางปกิตตา  แสงแก้ว
ฝ่ายจัดหาทุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
ลำแพน-1.png
นางสาวลำแพน ตลับนาค
ฝ่ายทองเที่ยว/กีฬาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
(Visited 1 times, 1 visits today)