คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย

ดร.เปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย

นางวยุรี  พรหมวาศรี
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
นางกัญญารัตน์  พาลลอง
รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
นางพัชรวรรณ  จันทิมา
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
นางบุญเรียง  ประสานพันธ์
เหรัญญิกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
นางสาวณัฐกานต์  สารมะโน
สวัสดิการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
 นางสมพร  ลีล้าน
ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 

างประคอง  ศรีสูงเนิน
ฝ่ายท่องเที่ยว/กีฬาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
นางพิศมัย  วรรณพิมพ์
ฝ่ายจัดหาทุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
นางวิภาดา  โอทาตะวงษ์
ปฏิคมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
นางระยอง  ขวัญโทน
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
นางสาวพรรัช  เชาว์วัฒนาพานิช
ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 

นางจันทา  นาทองบ่อ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย

นางดนตรี  เชื้อบุญมี
สวัสดิการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย

นางวรญา  แสงไว
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
นางบุญร่วม  นักพรม
ฝ่ายท่องเที่ยว/กีฬาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
นางนันท์นภัส  นันทะคำ
ฝ่ายท่องเที่ยว/กีฬาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 

นางมาลัย  ชอบไร่
ฝ่ายท่องเที่ยว/กีฬาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
นางพิศมัย  วรรณพิมพ์
ฝ่ายจัดหาทุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
นางรักษิณา  ใจเย็น
ปฏิคมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย

นางอธิชา  อินพิทักษ์
ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย

นางบุญเรียง  สุภาษี
ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
นางนิอร  อภัยแสน
ผู้ช่วยเหรัญญิกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
นางสาววรพักตร์  นันตา
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย

นางโสมงาม สุขเสริม
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 

นางพรชัย  ผลสนอง
ฝ่ายท่องเที่ยว/กีฬาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
 นางบุญยัง  พิมเขตร
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
 
นางเสาวรักษ์  ดาปี
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
นางสาวพรนภา บุริมนต์
ฝ่ายจัดหาทุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย

นางสาวณัฐรดี  คนรู้
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย

นางอุบล  บับภาเอก
ฝ่ายจัดหาทุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย

นางปกิตตา  แสงแก้ว
ฝ่ายจัดหาทุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย

นางสาวลำแพน ตลับนาค
ฝ่ายทองเที่ยว/กีฬาคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย
(Visited 1 times, 1 visits today)