คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย

นางพิสมัย สัณหาชนานันท์

ประธานคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย

นางสมพร ลีล้าน

รองประธานคนที่ 1 (อ.ภูกระดึง)

นางพิชญ์นรี เสาวนนท์

รองประธานคนที่ 2 (เมืองเลย)

รองประธานคนที่ 3 (อ.ปากชม)

นางเพ็ญศรี แก้วสมบัติ

รองประธานคนที่ 3

นางดวงดาว บุตรพรหม

เลขานุการ (นาแห้ว)

นางสาวบุษบา ไขมีเพชร

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายธัญญ์นิธิ ศรีบุรินธนาภรณ์

เหรัญญิก (ภูเรือ)

นางสาวริญญาภัสร์ ปภาพงศ์พศุตม์

ผู้ช่วยเหรัญญิก (อ.ภูเรือ)

นางสาวลักขณา แสนบุ้งค้อ

ประชาสัมพันธ์ (อ.ภูหลวง)

นางตุ๊ พันยา

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ (อ.วังสะพุง)

นางจุฑาทิพ พุทธทองศรี

การตลาด

นางสำรวย จำปาสุริ

ผู้ช่วยการตลาด (อ.หนองหิน)

นางสาวบัวลี สาครเจริญ

ปฏิคม

นางประนอม เหวนอก

ผู้ช่วยปฏิคม

นางกัลยณัฏฐ์ พระศรีนาม

ฝ่ายพัฒนาอาหาร

นางสาวสุมาภรณ์ แอมโคก

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาอาหาร

นางพิสมัย

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาอาหาร (อ.ปากชม)

นางสาวเรญา ม้าทอง

ฝ่ายพัฒนาเครื่องดื่ม

นางอำนวย น้อยตรีมูล

ฝ่ายพัฒนาผ้าและเคื่องแต่งกาย (เอราวัณ)

นางสมภาร บุษบก

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาผ้าและเคื่องแต่งกาย (อ.ผาขาว)

นางสิรีนารถ ราชพรรณา

ฝ่ายพัฒนาของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

นายสง่า ขันคำ

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก (อ.วังสะพุง)

นางคูณ ทินช่วย

ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก (อ.หนองหิน)

นางจุฑาทิพย์ ชินฮาด

ฝ่ายพัฒนาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (อ.ด่านซ้าย)

นางภาลิณีย์ พิมพ์จันทร์

กรรมการ (อ.ภูหลวง)

นางสุภี มะยุโรวาล

กรรมการ (อ.ภูกระดึง)

นายสงกรานต์ จำรูญศิริ

กรรมการ (อ.ท่าลี่)

นางสาวนรีกานต์ แก้วสา

กรรมการ (อ.นาด้วง)

(Visited 1 times, 1 visits today)