ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

นายมานพ วงษ์อยู่

ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

นางสาวณัฐณิชา แดนหงส์ศรี (อ.เอราวัณ) รองประธานกรรมการ

นายรุ่งสุริยา สวัสดี (อ.ภูเรือ) รองประธานกรรมการ

เลขานุการ

นางปกิตตา แสงแก้ว (อ.หนองหิน) เลขานุการ

นายพรวิชัย อุทรตรี (อ.วังสะพุง) ผู้ช่วยเลขานุการ

เหรัญญิก

นางสาววราทิพย์ ภักมี (อ.เมืองเลย) เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ์

นางสาวบุษราคัม พรมด้วง (อ.เชียงคาน) ประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมอาชีพ

นางเพ็ญศรี แก้วสมบัติ (อ.ปากชม) ส่งเสริมอาชีพ

นางเจนจิรา เวียงนนท์ (อ.ปากชม) กรรมการ

กรรมการ

นายพินิจ ปานไทสงค์ (อ.ปากชม) กรรมการ

กรรมการ

นายบรรณกร จันมา (อ.เชียงคาน) กรรมการ

กรรมการ

นางสาวอัญจิดา คำภาพล (อำเภอผาขาว) กรรมการ

นางสาวสุปราณี ลื่นภูเขียว (อ.ผาขาว) กรรมการ

กรรมการ

นายสุทัศน์ มาสิงห์ (อ.นาด้วง) กรรมการ

กรรมการ

นายคำฟอง ภักมี (อ.นาด้วง) กรรมการ

กรรมการ

นางสาวศิกัลยา กุลไพบัตร (อ.นาด้วง) กรรมการ

กรรมการ

นางวิลาวัลย์ โสภาวัฒน์ (อ.ท่าลี่) กรรมการ

นายสุรชาติ ศรแก้วธรรมมัง (อ.ท่าลี่) กรรมการ

นายเสน่ห์ ศรีทอง (อ.ภูหลวง) กรรมการ

กรรมการ

นางไพวัลย์ แสนบุ่งค้อ (อ.ภูหลวง) กรรมการ

กรรมการ

นายแต่ง กระเสียน (อ.ด่านช้าย) กรรมการ

นางวงเดือน ศรีพรหม (อ.ด่านช้าย) กรรมการ

กรรมการ

นายยุทธการ วงศ์มานิต (อ.ด่านช้าย) กรรมการ

กรรมการ

นายขุนเทียน กันหาเลห์ (อ.ภูกระดึง) กรรมการ

นางพนิดา เดชามาตย์ (อ.ภูเรือ) กรรมการ

กรรมการ

นายยุธการ พรหมวงศ์ (อ.นาแห้ว) กรรมการ

กรรมการ

นางพัฒนา วงศ์ษา (อ.นาแห้ว) กรรมการ

นางสาวพัชรีพร พิทักษ์วงศ์ (อ.หนองหิน) กรรมการ

นายสุภชัย ศรีชาทุม (อ.เอราวัณ) กรรมการ

นางอำนวย น้อยตรีมูล (อ.เอราวัณ) กรรมการ

(Visited 1 times, 1 visits today)