ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดเลย (ศอช.จ.)

นาย XXXXXXXXXXXX รองประธานกรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX รองประธานกรรมการ

เลขานุการ

นาย XXXXXXXXXXXX เลขานุการ

นาย XXXXXXXXXXXX ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX

ส่งเสริมอาชีพ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

นายสุภชัย ศรีชาทุม (อ.เอราวัณ) กรรมการ

นาย XXXXXXXXXXXX กรรมการ

( วาระการดำรงตำแหน่ง 22 ตุลาคม 2563 - 21 ตุลาคม 2567 )

(Visited 1 times, 1 visits today)